#8227
علی آبدار
مشارکت کننده

اگرقراربودکه درلایه والانس یک اتم یاعنصری هیچوقت۸الکترون وجودنداشته باشد،هوایی که تنفس می کنیم به شکلی ناباورانه ازاطراف جوّناگهان ناپایدارمی ماند.