خانه انجمن ها مشاوره و برنامه‌ریزی چطور تعداد غلط کمتری توی تست داشته باشیم؟ پاسخ به: چطور تعداد غلط کمتری توی تست داشته باشیم؟

#11187

این هم راه خوبیه البته اگه روش مفهومی رو کامل یاد گرفته باشی