گام اول : هدف گام دوم : تصمیم گرفتن گام سوم : پشتکار و تعهد گام چهارم : خودت رو نجات بده تنبلی نکن….