#8226
علی آبدار
مشارکت کننده

دقیقادرعنصرهایی که مدارآخریاهمان مدارظرفیتشان پر هست وتوانایی ایجادپیوندیونی راندارندودرهوابه صورت تک اتمی یافت می شوند دلیل اینکه پیوندیونی ایجادنمی کنداینکه ازگروه عنصرهای گازهای نجیب وبی اثربوده واحتیاجی به تشکیل یون ندارد.مانند:Ne .Arو….